Petiții

Cadrul normativ privind dreptul de petiționare

Modul de depunere a petiției

Prin petiție în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare, reclamație sau propunere, adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Cerințele față de conținutul petiției: Petiția trebuie să conțină următoarele elemente:

  • numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
  • domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
  • denumirea autorității publice;
  • obiectul petiției și motivarea acesteia;
  • semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Petiția este însoțită, după caz, de documentul confirmativ al reprezentantului legal, de procura sau de împuternicirea în baza semnăturii electronice a reprezentantului împuternicit, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale.

După recepționarea petiției electronice, în termen de 2 zile, solicitantul va fi informat prin intermediul adresei electronice indicate despre numărul de înregistrare a acesteia.

NOTĂ! Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.

Petițiile în formă electronică cu semnătura electronică în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) vor fi expediate la adresa de e- mail: petitii@agepi.gov.md.

IMPORTANT! În procesul examinării petiţiilor în format electronic AGEPI va asigura confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute de legislație, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează.

În cazul în care nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi petiţia în formă scrisă pe suport de hârtie:

  • prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei" la adresa poştală AGEPI: str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chișinău, MD2024, Republica Moldova;
  • la sediul AGEPI.

În funcție de specificul problemei abordate, la examinarea petițiilor vor fi implicate autoritățile publice, instituțiile și persoanele responsabile, conform domeniilor de competență.

Entitățile, în adresa cărora a fost remisă petiția spre examinare, sunt în drept să verifice autenticitatea informației prezentate de către petiționar şi, după caz, să solicite informații/date suplimentare pentru examinarea și soluționarea petiției, precum și oferirea răspunsului.

Rezultatele examinării petiției vor fi remise pe adresa electronică a solicitantului (în cazul petiției, depuse electronic) sau prin intermediul oficiului poștal, în termenele stabilite de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.