Instruire în domeniul PI

 • Cursuri de instruire

  Cursul special de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale este organizat în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. f) și art. 24 din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014, precum și cu Regulamentul cu privire la organizarea procesului de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale și programul cursului, aprobate prin ordinul Directorului general al AGEPI nr. 140 din 08.12.2020, cu modificările ulterioare.

  Acest curs reprezintă o modalitate de perfecționare a cunoștințelor și abilităților, necesare persoanelor interesate, în ceea ce privește rolul proprietății intelectuale în crearea, protecția și promovarea produselor noi competitive, precum și în dezvoltarea industriilor creative, și contribuie esențial la creșterea gradului de cunoaştere a  domeniului proprietății intelectuale, în special, a aspectelor legate de protecția și asigurarea respectării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală.

  Cursul este destinat unui cerc larg de audienți, care au studii absolvite pornind de la nivelul liceal.

  Înscrierea la curs se efectuează permanent pe tot parcursul anului. Formularele de înscriere la curs completate pot fi depuse fie direct la sediul AGEPI, fie prin poștă, fax sau e-mail pe adresa cursuri@agepi.gov.md. Pentru facilitarea acestui proces, formularul de înscriere la cursul special de instruire în domeniul proprietății intelectuale poate fi accesat pe pagina oficială a AGEPI.

  Cursul cuprinde zece discipline: introducere în proprietatea intelectuală, dreptul proprietății intelectuale, protecția mărcilor, protecția indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate, protecția desenelor şi modelelor industriale, protecția invenţiilor, informaţia şi documente de brevet, protecția soiurilor de plante, dreptul de autor şi drepturile conexe, economia și evaluarea proprietății intelectuale și este organizat cu frecvență, în limbile română sau rusă, în funcție de solicitări. 

  Durata studiilor este de 148 de ore, care se vor desfășura pe parcursul a 14 săptămâni, de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, de la 14.00 până la 17.20.

  Cursul se organizează de cel mult două ori pe an, de regulă, toamna și primăvara, dacă pentru acesta se înscriu minimum 10 persoane.

  Taxa pentru studii constituie 120 de euro.

  Formularul de înscriere.

 • Discipline în domeniul PI incluse în planurile de învățământ

  Universitare

  Ținînd cont de necesitatea și importanța dezvoltării competențelor în domeniul proprietății intelectuale pentru formarea viitorilor specialiști și recunoscînd avantajele colaborării în domeniul procesului de educație, instruire și perfecționare a cadrelor didactice și studenților în domeniul proprietății intelectuale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a inițiat un dialog productiv cu Ministerul Educației al Republicii Moldova în vederea introducerii în  planurile de studii universitare, la toate formele de instruire și perfecționare a studenților, a disciplinelor din domeniul proprietății intelectuale. În acest scop, au fost organizate întîlniri cu rectorii instituțiilor de învățămînt superior, în cadrul cărora s-a constatat oportunitatea semnării unor acorduri bilaterale între AGEPI și aceste instituții. Pînă în prezent au fost semnate Acorduri de colaborare în domeniul proprietății intelectuale cu 12 Universități, și anume:

  • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
  • Universitatea de Stat din Moldova;
  • Universitatea Tehnică din Moldova;
  • Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
  • Universitatea Academiei de Științe a Moldovei;
  • Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul;
  • Academia de Studii Economice a Moldovei;
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova
  • Universitatea de Stat din Comrat
  • Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți;
  • Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații;

  Obiectivele principale ale colaborării prevăzute în acorduri sunt:

  • consolidarea eforturilor și utilizarea eficientă a potențialului intelectual și material de care dispun instituțiile în procesul de instruire și perfecționare a cadrelor didactice și studenților în domeniul proprietății intelectuale;
  • formarea aptitudinilor  viitorilor specialiști de a contribui la crearea, protecția juridică și valorificarea în practică a obiectelor de proprietate intelectuală;
  • crearea în universități a unor servicii/centre de proprietate intelectuală și transfer tehnologic, care va avea drept scop elaborarea politicii în domeniul proprietății intelectuale orientate spre promovarea, implementarea și comercializarea rezultatelor activității inovaționale și tehnico-științifice, create în cadrul instituțiilor de învățămînt superior;
  • confirmarea rolului și locului ce îi revine proprietății intelectuale în viața social-economică și spirituală a țării.

  În acest context este necesar de menționat că actualmente în Republica Moldova predarea disciplinelor din domeniul proprietății intelectuale se desfășoară după cum urmează:

  • Dreptul proprietății intelectuale – 12 universități;
  • Managementul inovațional – 8 universități;
  • Economia proprietății intelectuale 3 universități;
  • Marketingul produselor noi 3 universități;
  • Protecția proprietății intelectuale 1 universitate.
 • Seminare informative

  Seminare în cadrul expozițiilor tematice

  Promovarea sistemului național de proprietate intelectuală prin intermediul expozițiilor și-a dovedit eficacitatea de-a lungul timpului. Prin tradiție, AGEPI participă activ la diverse expoziții internaționale și naționale, pentru a eficientiza conlucrarea cu sfera cercetare-dezvoltare-inovare, antreprenoriat/servicii, cu mediul universitar, cu instituțiile mass-media, antrenate în procesul de informare și comunicare în domeniul PI, diseminînd informația de profil, desfășurînd activități de marketing și consultanță etc.

  În cadrul expozițiilor naționale, organizate la Chișinău și în republică, precum și în cadrul expozițiilor internaționale, specialiștii Agenției iau parte și la acțiunile aferente (seminare, mese rotunde, traininguri) cu comunicări privind legislația națională în domeniul PI, procedurile de protecție a invențiilor, soiurilor de plante, mărcilor și desenelor/modelelor industriale, indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, avantajele protecției acestora pentru producătorii autohtoni, evaluarea OPI, rolul brandului în promovarea mărfurilor și serviciilor ș.a.

  De asemenea, AGEPI promovează și stimulează activitatea inovațională din Republica Moldova, asigurînd participarea inventatorilor naționali la saloanele internaționale.

  Participarea la seminare este gratuită!

  Seminare tematice lansate de AGEPI

  În scopul diseminării informaţiei privind sistemul naţional de protecţie, respectare a drepturilor de proprietate intelectuală și combaterii fenomenului contrafacerii și pirateriei, AGEPI organizează în conformitate cu Planul de activitate o serie de seminare informative, mese rotunde și ateliere de lucru. Informația despre tematica evenimentelor și grupul țintă poate fi găsită urmărind rubrica Noutăți (Anunțuri).

  Participarea la seminare este gratuită!

  Seminare  tematice solicitate de către agenți economici, instituții universitare și preuniversitare, cercetare și inovare, etc.

  În scopul familiarizării cu sistemul național de protecție, valorificare și asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală, pot fi solicitate seminare pe diferite segmente ale PI.

  Seminarele se desfășoară gratuit, în incinta AGEPI, după posibilitate, sau la sediul beneficiarilor.

  Adresa pe care puteți solicita un seminar este  seminare@agepi.gov.md.

 • e-Learning AGEPI