2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunţ privind avizarea/reavizarea organizațiilor de gestiune colectivă (aspecte ce ţin de art. 84 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe)

27.12.2022

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. s) din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 230/2022 privind dreptul de autor și drepturile conexe (în continuare – Legea nr. 230/2022), AGEPI avizează constituirea organizațiilor de gestiune colectivă și a structurilor comune de colectare.

Art. 84 alin. (1) din Legea nr. 230/2022 stabilește că ”în vederea organizării şi funcţionării în calitate de organizaţie de gestiune colectivă, AGEPI, prin decizie a directorului general, avizează asociaţia care are personalitate juridică, fiind înregistrată în conformitate cu prevederile legislaţiei, are sediul în Republica Moldova şi îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) membrii asociaţiei sunt exclusiv subiecţi ai dreptului de autor sau ai drepturilor conexe;

b) fondatorii asociaţiei nu au calitatea de fondatori ai altei organizaţii de gestiune colectivă ce funcţionează pentru acelaşi domeniu/aceleaşi drepturi;

c) domeniul de activitate al asociaţiei este gestionarea colectivă a dreptului de autor sau a drepturilor conexe;

d) statutul asociaţiei corespunde cerinţelor prezentei legi;

e) asociaţia are cont curent la o instituţie bancară;

f) asociaţia are capacitate economică de gestionare colectivă şi dispune de resurse umane şi materiale necesare gestionării repertoriului încredinţat;

g) asociaţia permite, potrivit procedurilor expres prevăzute în propriul statut, accesul titularilor care sunt interesaţi în a le încredinţa gestiunea integrală sau parţială a drepturilor, categoriilor de drepturi, tipurilor de opere sau altor obiecte protejate;

h) asociaţia depune la AGEPI repertoriul de opere, interpretări, fonograme sau videograme aparţinând propriilor membri. Repertoriul se depune în formatul stabilit prin ordin al directorului general al AGEPI şi conţine cel puţin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a interpreţilor, a fonogramelor şi videogramelor.”

Reieşind din condiţiile art. 84 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 230/2022, cu titlu de recomandare se propune lista documentelor și informațiilor ce trebuie prezentate de către fiecare solicitant al avizului în calitate de organizație de gestiune colectivă ce demonstrează că are capacitatea economică de gestionare colectivă şi dispune de resurse umane şi materiale necesare gestionării repertoriului încredinţat:

1. Plan de management;

2. Documente confirmative privind sursele de finanțare ale asociației;

3. Informaţii privind patrimoniul inițial al asociației;

4. Documente confirmative privind sediul/spațiul de lucru (acte confirmative: contract de vânzare-cumpărare, contract de locațiune, contract de comodat etc.);

5. Informaţii cu privire la echipamente informatice;

6. Documente confirmative privind personal angajat.

Lista documentelor și informațiilor menționate supra este orientativă și nu are un caracter exhaustiv. În condițiile art. 84 alin. (2) din Legea nr. 230/2022, organizația poate să depună la AGEPI documente și informații relevante pentru a confirma că are capacitatea economică de gestionare colectivă şi dispune de resurse umane şi materiale necesare gestionării repertoriului încredinţat.

Totodată, în procesul examinării cererii de avizare în vederea organizării și funcționării în calitate de organizație de gestiune colectivă, AGEPI poate solicita și alte informații necesare examinării acesteia.