Comunicat de presă referitor la rezultatul ședinței Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe

11/29/2019

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în rezultatul ședinței Comisiei de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din 29.11.2019 (continuare a ședinței din 22.11.2019), menționează următoarele:

Conform subiectului din ordinea de zi, a fost examinată capacitatea organizațiilor de gestiune colectivă din Republica Moldova de a gestiona, pe principii colective, drepturile patrimoniale de autor și conexe, urmare a efectuării controalelor anuale ale activității acestora

Drept urmare, Comisia de avizare a decis:

1. A se solicita de la AN COPYRIGHT, prezentarea informației și a acțiunilor întreprinse cu referire la recomandările și atenționările expuse de Comisia de control în Actul de control nr. 20 din 27.06.2019 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești Asociația Națională „COPYRIGHT” (AN ”COPYRIGHT”) pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018, până la data de 31.12.2019.

2. A se revoca Decizia nr. 1/57 din 12.01.2012 privind avizarea Asociației Obșteşti Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (ANPCI) și pct. 5.1 din Decizia AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitor la Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale.

3. A se solicita Asociației Obștești ”ReproMold”, în termen de până la data de 31.12.2019, să implementeze recomandările, ținând cont și de atenționările Comisiei de control a activității organizației de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală expuse în Actul de control nr.  23 din 18.11.2019 privind rezultatele controlului general anual al activității Asociației Obștești ”ReproMold” pentru perioada 01.01.2016-31.12.2018.

Cu referire la revocarea Deciziei de avizare a ANPCI, precizăm următoarele:

ANPCI a fost avizată în calitate de organizație de gestiune colectivă prin Decizia nr. 1/57 din 12.01.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 16-18 din 20.01.2012.

Respectiv, în urma rezultatelor controalelor anuale ale activității ANPCI, AGEPI a constatat că, în  perioada 20.01.2012-31.12.2018, organizația a acumulat remunerație de 4 512 038,18 lei , însă fără a prezenta dovada achitării efective a remunerației.

Specificăm, cu referire nemijlocit la repartizarea și achitarea remunerației acumulate, că ANPCI a prezentat AGEPI doar liste ale titularilor cărora li s-a repartizat remunerație de 260 518,93 lei, fără alte acte care să confirme achitarea efectivă către titularii de drepturi a remunerației repartizate.

Menționăm că, din suma acumulată de 4 512 038,18 lei, ANPCI urma să își rețină un comision de gestiune de 40% (potrivit Regulamentului privind reținerea comisionului de administrare, aprobat prin Hotărârea Consiliului ANPCI din 10.09.2013, organizația reține din suma totală de gestionare a drepturilor de autor 35% pentru cheltuielile necesare activității ANPCI și 5% pentru un fond social de susținere a membrilor asociației), urmând ca restul sumei să fie achitată în totalitate titularilor de drepturi. Specificăm că potrivit ultimului extras bancar deținut de AGEPI, la data de 15.11.2019, ANPCI deținea în cont suma de 22,15 lei, așa încât nu se explică modul de utilizare a remunerației acumulate (de 4 512 038,18 lei), ținând cont de obligația legală de utilizare a remuneraţiei acumulate exclusiv pentru repartizarea şi plata ei titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, de exercitare a dreptului de a reține din remuneraţia acumulată doar cheltuielile efective aferente gestionării drepturilor, precum și de repartizare și efectuare a plăţilor regulate, proporțional cu valorificarea reală a operelor și/sau a obiectelor drepturilor conexe.

În context, specificăm că au fost depuse mai multe plângeri din partea titularilor de drepturi, prin care acuză ANPCI pentru lipsa onorării obligațiilor de achitare a remunerației.

Astfel, prin neachitarea remunerației către titularii de drepturi, ANPCI nu a adus prejudiciu doar acestora, dar și statului, luând în considerație faptul că, din remunerația achitată, în conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, se reține și se achită la buget un impozit în mărime de 12%. Astfel, ANPCI nu a demonstrat executarea obligațiilor sale nemijlocit prestabilite de lege.

Subliniem faptul că, AGEPI, în mod repetat, a solicitat ANPCI să se conformeze prevederilor legale și să îndeplinească cu conștiinciozitate atribuțiile și obligațiile legale. Chiar prin Decizia nr. 28/1748 din 09.08.2019, AGEPI a acordat termen ANPCI pentru prezentarea informațiilor privind activitatea de acumulare, repartizare și achitare a remunerației, însoțite de acte justificative, pentru a constata legalitatea activității organizației. Și de această dată ANPCI a refuzat să prezinte acte care să demonstreze o activitate conformă legislației.

Respectiv, se constată faptul că ANPCI nu activează în conformitate cu legea, aceasta refuză să aducă activitatea sa în concordanţă cu legislaţia în vigoare, nu îndeplinește obligațiile asumate prin decizia de avizare, nemijlocit nu achită titularilor de drepturi remunerația care li se cuvine, aducând prejudicii acestora din urmă.

Urmare celor menționate supra, decizia Comisiei de avizare a fost emisă pentru  a nu admite depășirea în mod vădit a limitelor drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege persoanelor care gestionează organizația de gestiune colectivă, cauzarea de prejudicii intereselor publice, drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale titularilor de drepturi.